Archives

Categories

Light Me Up | แสง แสงสว่างและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตที่แทบจะขาดไม่ได้ เราได้แสงสว่างที่มาจากธรรมชาติในวันหนึ่งๆถึงกว่าครึ่งวันและเป็นสิ่งที่มนุษย์เรา ได้มาฟรีๆโดยไม่เสียสตางค์ ฉะนั้นเราควรจะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด และการที่นำแสงธรรมชาติมาช่วยอำนวยความสะดวกในการส่องสว่าง ในเวลากลางวันนั้นนับเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าทางตรง อย่างไม่ต้องคิดมาก แต่เนื่องจากเราไม่สามารถนำแสงจากธรรมชาติ มาใช้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้ามืดหรือเวลากลางคืน เราจึงต้องพึ่งแสงสว่างเทียมจากหลอดไฟ การวางแผนการดำเนินชีวิตให้เข้ากับเวลา และความต้องการ การใช้แสงสว่างจึงนับเป็นส่วนสำคัญในการช่วยประหยัดพลังงาน เพราะการเผาผลาญพลังงานของทั้งในอาคารพักอาศัยหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียม ก็คือการใช้พลังงานผลิตเพื่อมาใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการดำรงชีพนั่นเอง วิธีการประหยัดไฟและการใช้สว่างมีได้หลากหลายวิธี โดยเฉพาะตัวอย่างง่ายๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น ตัวอย่างที่หนึ่ง การไม่เปิดไฟในบริเวณ ใกล้หน้าต่าง ในตอนกลางวัน หรือในบริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึงและเพียงพอ ต่อการใช้งาน วิธีนี้ถือเป็นการให้แสงธรรมชาติทำงานด้วยตัวมันเองให้มากที่สุด ตัวอย่างที่สอง การปิดไฟทุกครั้งหลังจากการใช้งานหรือเมื่อออกจากห้อง หรือสถานที่ ที่ไม่จำเป็นต้องมีแสงสว่างคงค้างไว้และไม่มีการใช้งาน ตัวอย่างที่สาม แทนที่เราจะเปิดใช้ไฟให้สว่างไปทั่วทั้งบริเวณห้องเพื่อการทำงานบางอย่าง เราอาจจะเลี่ยงเปิดไฟส่องสว่างเฉพาะที่เท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริงๆ อย่างเช่นการเปิดไฟที่หัวเตียงเพื่ออ่านหนังสือ แทนการเปิดไฟทั่วทั้งห้อง หรือการทำงานเฉพาะที่ ก็เปิดไฟเฉพาะที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และตัวอย่างที่สี่ การทำความสะอาดหลอดไฟและดวงโคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดไฟอย่างสูงสุด Read more ›

About Water Closet | การเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ภาคส้วม

เมื่อคราวที่แล้วเราเรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเกี่ยวกับ ก๊อกน้ำ และฝักบัวไปแล้ว แต่ก็ยังมีสุขภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ ประจำวันของพวกเราอีกที่เรียกว่า ส้วม ที่จะขออนุญาติกล่าวถึงในครั้งนี้ เพราะว่าเราก็สามารถเลือกใช้ส้วม ในแบบที่ช่วยประหยัดน้ำได้เช่นกัน อย่างที่เราทราบกันดีว่า ส้วม เป็นอีกสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนในชีวิต การใช้ส้วมก็เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระและการชำระล้างทำความสะอาด และโดยทั่วไปโถส้วมหรือโถสุขภัณฑ์ที่เราใช้นั้น จะต้องใช้น้ำประมาณ 13 ลิตร ต่อการชักโครก 1 ครั้งเพื่อรักษาความสะอาด แต่ในปัจจุบันมีการทดลอง และค้นพบว่าการทำความสะอาดนี้ โดยปรกติสามารถใช้น้ำเพียงแค่ 6 ลิตร ก็เพียงพอ ซึ่งจะเป็นการประหยัดการใช้น้ำไปกว่าครึ่ง และเป็นการลด การใช้น้ำประปา การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่รัฐใช้ในการสูบน้ำ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและบำบัดน้ำโสโครกอีกด้วย จากข้อมูลอ้างอิงโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพบว่า ทุกวันนี้คนในกรุงเทพมหานครเรา ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 320-240 ลิตรต่อคนต่อวัน ถ้าการใช้โถส้วมนั้น ใช้น้ำ 13 ลิตรต่อการกดชักโครกหนึ่งครั้ง Read more ›

About Water Fittings | การเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ภาคแรก

น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะใช้เพื่อประโยชน์ ในการบริโภค หรือเพื่อประโยชน์ในการชำระล้างและทำความสะอาด แต่ทราบหรือไม่ว่า มีประชากรโลกถึง 1 ใน 5 ที่ไม่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มกิน และจำนวน 2 ใน 5 ไม่มีน้ำไว้ใช้เพื่อการสุขอนามัยและการใช้ทำความสะอาดต่างๆ น้ำนั้นไม่ว่าจะได้จากทั้งแหล่งธรรมชาติ สายธาร น้ำฝน หรือน้ำที่ผลิตจากหน่วยงาน ของรัฐเพื่อสาธารณะประโยชน์เช่นน้ำประปา และน้ำประปาที่ถูกผลิตออกมานี้ นับเป็นน้ำที่สะอาดมีคุณภาพและสามารถใช้เป็นน้ำดื่มได้ แต่นับครั้งที่ น้ำประปา มักจะถูกนำไปใช้อย่างไม่คุมค่ากับการผลิต และการได้มาอาจจะเป็นเพราะเรา ไม่คำนึงถึงคุณค่า ขั้นตอนการผลิตน้ำ ที่ต้องใช้พลังงานการไฟฟ้าสูบน้ำ และการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบกับการที่รัฐเรียกเก็บจากเราที่ต่ำกว่าการลงทุน ดังนั้นการรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้น้ำ ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นส่วนสำคัญในการประหยัด ทั้งงบประมาณของรัฐและการช่วยมีส่วนร่วม ในการรักษาสภาพแวดล้อม บ้านเมืองสีเขียวของเรา เพื่อเป็นการให้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ที่นอกเหนือไปจากอุปนิสัยการใช้แล้ว การเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ประหยัดน้ำนี้ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Read more ›