Visuospatial Thinking Skills ทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ (ตอนที่สอง)

Visuospatial Thinking Skills (aka Spatial Abilities) ทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ (ตอนที่สอง)

มาขยายความในทักษะที่ล่าวว่ามาอย่างหลากหลายรูปแบบ จากการมอง การแยกแยะ การรับรู้ มีหลายมิติ ที่พบเห็นในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) นะครับ

student_spatialskills

ทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ดังที่กล่าวว่าหลากหลายนี้ เบื้องต้นประกอบไปด้วย การรับรู้ผ่านการมอง การแยกแยะในด้านมิติต่างๆ (spatial visualization) ความสามารถในการนึกการจินตนการการหมุนการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมิติ (mental rotation) และทักษะในการจินตนาการ การมองจากมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง หรือการจินตนาการว่าตัวเองเคลื่อนที่ (perspective taking)

จากที่กล่าวไว้ว่าเป็นทักษะเบื้องต้น เพราะทักษะเหล่านี้สามารถแตกแยกย่อยลงไปได้อีก แต่อาจจะกล่างได้ว่า ทักษะในการนึกการจินตนการการหมุนการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมิติ (mental rotation) มีบทบาทและเป็นพื้นฐานในทักษะอื่นๆอีกมากมาย

แล้วในครั้งหน้า จะมาขยายความต่ออีกนะครับ ว่าแต่และวิชาชีพ S.T.E.A.M. มีการใช้ทักษะเหล่านี้ อะไร อย่างไร

ที่มา: Developing Visuospatial Thinking Skills (kornkasem, 2016), Lohman, 1988; Carroll, 1993

 

Comments are closed.