Knowing your zoning at home | ความเข้าใจการแบ่งส่วนภายในบ้าน ภาคสุดท้าย

ส่วนต่างๆที่เหลือภายในบ้านที่เราควรจะรู้จักและทำความเข้าใจ ที่จะเป็นภาคสุดท้ายในวันนี้ก็คือ ส่วนutiliy zone (The Utility Zone) ส่วนต้นไม้และลานหญ้า (The Yard Zone) และส่วนกิจกรรมของมนุษย์ (The human Zone)

ส่วนประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ The Utility Zone

ส่วน utility ของบ้านนี้ได้แก่ โรงรถ ห้องเก็บของ ห้องเครื่องต่างๆ (หรือห้องใช้สอยใต้ดิน laundry room ห้องเครื่องซักรีดเสื้อผ้าในต่างประเทศ)  ในส่วนใช้สอยนี้ของบ้าน มักจะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก จนบางครั้งมีการปล่อยให้เกิดความสูญเสียจากการใช้พลังงานไปในส่วนนี้มาก ข้อแนะนำในส่วนนี้ก็คือไม่มีการเก็บกักหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่องที่สอง ที่เราคิดว่าทำให้เกิดความสะดวกสบาย การทำความสะอาด จัดให้เป็นที่เป็นทางและขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดพื้นที่ในประโยชน์อื่นของบ้าน และที่สำคัญคือไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณนี้ของบ้าน

ส่วนต้นไม้และลานหญ้า The Yard Zone

ส่วนที่นอกเหนือไปจากตัวอาคารบ้านเรือนและที่มีหลังคาปรกคลุมอาจจะเรียกได้ว่า เป็นส่วนต้นไม้และลานหญ้าของบ้าน ความเข้าใจในการจัดส่วนนี้ของบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการนำคามร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน ใช้ที่วัสดุสามารถรับการซึมผ่านของน้ำได้ดี แทนที่จะทำลานเป็นลานพื้นแข็ง ควรมีเลือกการปลูกต้นบ้านท้องถิ่นหรือการจัดสวน ที่อาจจะไม่ต้องมีการดูแลอย่างสูง อยู่ตลอดเวลา ดูแลการใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้โดยพยายามเลี่ยงการนำน้ำดีที่มาใช้ ควรใช้น้ำที่เกิดจากการกักเก็บจากฝน และอย่างไรก็ดีการดูแลทำความสะอาด และจัดให้มีแสงที่เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญในบริเวณนี้ของบ้าน

ส่วนกิจกรรมของมนุษย์ The Human Zone

ส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงค่อนข้างเป็นส่วนนามธรรมแต่ถือว่าเป็นส่วนสรุป และเป็นการเข้าใจถึงความสำคัญของพฤติกรรมภายในบ้านของพวกเราเอง เช่นการเข้าใจถึงการอยู่อาศัยอย่างมีความรับผิดชอบในชีวิตประจำในแต่ละวัน เข้าในความต้องการของชีวิตและความจำกัดที่เหมาะที่ควรในการใช้พลังงาน เราต้องรู้จักการออกแบบกิจกรรมการดำเนินชีวิตด้วยตัวเราเอง เรารู้ว่าควรใช้อะไรเมื่อไหร่ เช่นการใช้น้ำ ใช้มากน้อยขนาดไหน การใช้ไฟฟ้า ใช้เท่าที่จำเป็นและปลอดภัยกับชีวิต การใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ เราควรใช้เวลาไตร่ตรองการดำเนินชีวิตและกิจกรรมที่ผ่านมา ถึงข้อดีข้อเสียต่อสภาพแวดล้อม และลองดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้แค่ไหน เพราะเราต้องถือว่าการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์เรา ได้เดินออกนอกลู่นอกทาง และก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนและไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาตทุกวันนี้ิ ถ้าเราลองเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิด (ม่มีถูกมีผิด) ถือเป็นการเริ่มต้นเท่าที่เราได้ จะช่วยเกิดให้เกิดความสมดุลย์กับธรรมชาติ และเหลือที่เหลือทางไว้ให้ลูกหลานได้ใช้และเผชิญกับปัญหาโลกร้อนนี้น้อยลง ในอนาคตข้างหน้า

รูปภาพที่ 1 : ส่วนประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ The Utility Zone

รูปภาพที่ 2 : ส่วนต้นไม้และลานหญ้า The Yard Zone

รูปภาพที่ 3 : ส่วนกิจกรรมของมนุษย์ The Human Zone

ที่มาภาพ: จากนิตยสาร Dwell ฉบับเดือนพฤษภาคม 2552 Illustrations by Jim Stoten

Comments are closed.